Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt Efterstöd

Nu är projekt Efterstöd avslutat. Se slutrapporten och viktigaste slutsatserna längst ned på denna sida.

Under 2017 gjordes en förstudie som visar att det finns behov av bättre "efterstöd" - stöd att behålla arbete eller fullfölja studier för personer som tidigare fått samordnat stöd.

I mars 2018 tog styrelsen beslut om att bevilja medel till projekt Efterstöd som ska ge stöd till personer som fått stöd till arbete eller studier men pga nya problem riskerar att få lov att avbryta det man uppnått.

Projektet gäller ett två-delat uppdrag där 50% av tjänst avsätts till strategiskt arbete för att utveckla former för efterstöd och 50% avsätts för att arbeta operativt med aktuell målgrupp.

Målgrupp

Den målgrupp som efterstödet riktat sig till är personer med funktionsnedsättning och/eller komplex problematik som erhållit stöd av offentlig verksamhet för att komma i arbete eller studier och riskerar utanförskap och minskad delaktighet i samhället utan fortsatta stödinsatser. Målgruppen begränsades till verksamheter som har /har haft finansiering via Samordningsförbundet Södra Vätterbygden där behovet av efterstöd inte har kunnat lösas, i första hand tidigare deltagare i verksamheterna Enter och FIA.

Mål

Det övergripande målet för projektet var att utveckla och pröva en arbetsmodell för samordnat stöd till individer för att kunna behålla ett arbete eller fullfölja utbildning. Detta för att både befästa tidigare resultat av insatser till personerna och långsiktigt minska behovet av offentlig försörjning. Det konkreta målet var;

  • att 75% av de individer som är aktuella för efterstöd ska kunna behålla sitt arbete eller fullfölja sina studier. Avstämning vid årsskifte och avslut av projekt.
  • att 80% av individer och arbetsgivare upplever att verksamheten organiseras utifrån deras behov av samordnat efterstöd.
  • att män och kvinnor aktuella för efterstöd ska erbjudas likvärdiga insatser utifrån individuella behov och att eventuella skillnader ska analyseras.
  • att beskriva arbetsmodell och förbereda implementering i ordinarie verksamheter senast augusti 2020.

Här finns viktiga dokument för projektet:

Förstudie om efterstöd Pdf, 589.5 kB.

Ansökan om projektmedel Pdf, 136.9 kB.

Budget Pdf, 625.5 kB.

Delrapport om första året Pdf, 1 MB.

Bild på de tre medverkande på seminarierna

Veronica Svennberg, Susanne Wismén och Eva Norrby

På samordningsförbundens nationella konferens i Stockholm
26-27 mars 2019 presenterade enhetschef Eva Norrby och arbetskonsulent Susanne Wismén från Jönköping vårt förbunds projekt Efterstöd. Veronica Svennberg från Botkyrka presenterade långsiktigt stöd i form av arbetsmetoden Supported Employment. Intresset var stort: över 300 personer från de olika förbunden i landet besökte de båda seminarierna om efterstöd.

Bildpelen från detta seminarium och andra samlingar på konferensen finns på hemsidan www.finsam.se Länk till annan webbplats.

Nu är projekt Efterstöd avslutat

Slutrapport från projektet Pdf, 790 kB.

Här är några av slutsatserna i förstudien och projektet:

- behov av fortsatt stöd efter avslut ur samordnade insatser finns absolut, hos både f d deltagare och arbetsgivare

- typ av behov och omfattningen varierar mycket över tid

- antalet deltagare och arbetsgivare som önskat hjälp under just denna projekttid har tyvärr varit för få för att en tydlig modell skulle kunna tas fram och utvärderas

- ett fungerande arbetssätt/modell för denna typ av insats behöver utgå från deltagarens och arbetsgivarens delaktighet, deras egna upplevda behov

- arbetsgivare behöver hitta anpassad information och stöd när problem uppstår, det är svårt för dem att ta tid att förebygga eventuella senare behov

- många av Efterstödets insatser har handlat om att bistå med bra kontaktvägar in i ordinarie verksamheter

- verksamheter som arbetar enligt metoden Supported Employment (inkl IPS och Supported Education) ger ofta fungerande efterstöd idag. Även Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter ger viktigt arbetsplatsinriktat stöd. Det finns även andra goda exempel på stöd i form av Arbetsplatsambassadörer, Mentorskap mm som prövas i olika delar av landet.