Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Organisation

Samordningsförbundet Jönköping bildades den 30 oktober 2007. Det är en form av kommunalförbund som från början bildades av Jönköpings kommun, Landstinget i Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Den 1 maj 2011 utvidgades förbundet med kommunerna Habo, Mullsjö och Vaggeryd. Samtidigt ändrades namnet till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Samordningsförbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning.

Arbetssättet handlar om att samordna resurser så att de kan användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Förbundet kan bevilja medel till:

  • gemensamma insatser på individ- och gruppnivå, som drivs av medlemmarna
  • förebyggande insatser på individ- och gruppnivå
  • gemensam kompetensutveckling (utbildning mm)
  • kartläggning hur målgruppens situation är idag
  • utvärdering

Samordningsförbundet leds av en förbundsstyrelse och dess arbetsutskott.
Vissa av styrelsens ärenden förbereds av en beredningsgrupp med verksamhetschefer.

Samordningsförbundet har ett kansli, där förbundschefen och verksamhetsutvecklaren arbetar. Båda är anställda på heltid men förbundschefen arbetar del av tiden för Finnvedens samordningsförbund.

Inriktningen för förbundets arbete och budgeten finns i en Verksamhetsplan för respektive år. Både den och andra viktiga dokument hittar du under rubriken Dokument.

Att förbundet arbetar i enlighet med lagstiftning, förbundsordning och avtal kontrolleras av förbundets revisorer.

Organisationsnumret för förbundet är 222000-2428.