Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Verksamheten Enter

Senaste nytt: Jessica berättar om sin tid i Enter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Målgruppen för verksamheten Enter är personer i arbetsför ålder 18 — 64 år som

 • har behov av insatser från flera av verksamhetens aktörer
 • bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år

Personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning, prioriteras.

Ansökningsblankett för att komma till Enter Pdf, 288.2 kB.

Mål

Det övergripande målet för verksamheten är att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier.

Det konkreta målet för verksamheten är att

 • 40% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och på så sätt minska sitt behov av offentlig försörjning.
 • övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning
 • 75% av deltagarna i verksamheten ska uppleva att den egna
  hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats.
 • 75% av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dem
 • 85% av deltagarna ska vid avslut uppleva att personalen tagit tillvara deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter.

Verksamhet

Personer kommer till verksamheten genom remiss från någon av huvudmännen: regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller någon av förbundets kommuner (Habo, Jönköping, Mullsjö eller Vaggeryd).

Deltagarens bakgrund, erfarenheter och möjligheter kartläggs och en handlingsplan görs tillsammans. Denna handlingplan innehåller en gemensam planering där tanken är att ta vara på de viktigaste formerna för rehabilitering och aktivitet som kan ges genom de fyra huvudmännen. Även andra former av stöd kan bli aktuella.

Budget

Förbundet bidrar med 3.198.000kr till budgeten 2021. Dessutom bidrar de berörda huvudmännen.

Personal

I verksamheten arbetar fem representanter från huvudmännen. Här följer deras telefonnummer:

 • Teamledare Jönköpings kommun 036-10 50 56
 • Representant Jönköpings kommun 036-10 30 09
 • Representant Arbetsförmedlingen 010-486 54 19
 • Representant Försäkringskassan 010-118 44 31
 • Representant Region Jönköpings län 0767-24 73 89

Lokal

Verksamheten håller till i gamla brandstationen, besöksadress Kyrkog. 40, Jönköping.

Information om bakgrunden, ansökan och avtal

Anmälan och mer information

Uppdatering pågår av informationsbladen, bl a eftersom ny personal börjat i verksamheten.

Utvärdering

Forskaren Fredrik Hansen redovisade sin samhällsekonomiska utvärdering av Enter 2012-2017 vid en samling förbundet anordnade 181119.

Hans utvärdering av genomsnittliga utfallet för Enter visar på ett ekonomiskt värde på 2,2 milj under ett år. Under en femårsperiod med nya grupper ökar det årliga ekonomiska värdet. Enligt en illustrativ beräkning som han visade har utfallet från Enter "år 5" ökat till 6,7 milj kr det året. Samtidigt betonar Hansen att beräkningarna är behäftade med stora osäkerheter, som han pekade på i sin redovisning.

Dessutom tillkommer alla personliga vinster som inte går att värdera i pengar (t ex bättre hälsa och livskvalitet) och minskade transfereringskostnader (sjukpenning), som också är svåra att värdera med de uppgifter som hittills finns om deltagarna.

Ett av syftena med utvärderingen var att undersöka möjligheterna att göra en större samhällsekonomisk utvärdering av denna typ av insatser. Hansen pekade på vilka former av statistik som saknas för att sådana analyser ska kunna göras. Han har tillsammans med professor Paul Nystedt börjat förbereda en forskningsansökan för att kunna genomföra en större samhällsekonomisk utvärdering som utgår från de erfarenheter man fått i den redovisade studien.

Hansens utvärdering presenteras i en rapport. Läs den här:
Samhällsekonomisk utvärdering Pdf, 426.4 kB.

Vid mötet påpekades att det redovisade utfallet kan jämföras med totalkostnaden för Enter, som är drygt 3,5 milj kr per år. Det visar att samhället gör stora besparingar genom denna typ av samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Bildspelet med presentationen av Fredrik Hansen Pdf, 288 kB.

Verksamheten Enter startade 2012 och arbetar vidare med delfinansiering från förbundet


Intervju med Anna Warén

En intervju med Anna Warén, Enter, har publicerats på Försäkringskassans interna system. Hon konstaterar bl a att samarbetet ger bättre stöd till individen och att vi bör bli bättre på att lära av varandra.

Artikeln med Anna Warén Word, 196.1 kB.