Höglandets samordningsförbunds logga

Rätt stöd, rätt försörjning

Här kan du läsa mer om samverkansmodellen rätt stöd, rätt försörjning i Jönköpings län. Materialet är en modell för samordning av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom eller ohälsa.

Det är känt att målgruppen riskerar att inte få rätt stöd på grund av bristande samverkan mellan olika aktörer i arbetet med rehabilitering och insatser för återgång i arbete. Parterna ser behov av ökad dialog i samverkan för att undvika att individer blir begränsade av intyg, blanketter och beslut som inte baseras på en helhet av personens förmågor och förutsättningar utifrån parternas olika ansvar och insatser.

Genom samsyn och samverkan kan parterna säkerställa att individen får möjlighet till rehabilitering och därmed förbättrad hälsa och ekonomi. I samverkan kan parterna säkerställa att rätt person får
rätt insats i rätt tid av rätt aktör och till rätt kostnad.

Samverkansmodellen rätt stöd, rätt försörjning, Jönköpings län Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. är ett ramverk som implementeras och anpassas utifrån lokala förutsättningar och rutiner. En gemensam grundprocess utifrån individens behov underlättar samverkan.

En arbetsgrupp med representanter från Samordningsförbunden i Jönköpings län samt kommuner, Regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gemensamt arbetet fram denna modell för att säkerställa rehabiliteringsprocessen och att målgruppen får rätt stöd och rätt försörjning.

2016 publicerade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKR en viljeinriktning för parternas gemensamma arbete med målgruppen. Viljeinriktningen är att hitta samverkansformer för att möta behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att personer i målgruppen ska få det stöd som de behöver utifrån sin komplexa helhetssituation. Här hittar du SKR:s viljeinriktning. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Processkarta för rätt stöd, rätt försörjning i arbetet med individer för vilka ohälsa eller sjukdom utgör försörjningshinder, som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI), har långvarigt försörjningsstöd och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.