Höglandets samordningsförbunds logga

Organisation

Höglandets samordningsförbund bildades den 1 april 2011.

Samordningsförbundet är en fristående juridisk person och är bildat utifrån lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Finsamlagen).

Medlemmar

Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.

Förbundets säteskommun är Tranås.

Målgrupp

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 18-64 år) .

Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete.

Syfte

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Insatserna får inte riktas direkt från förbundet till individerna. Insatserna behöver utföras av huvudmännen i förbundet, som har kvar sitt ansvar för myndighetsutövningen.

Samordningen ska bidra till en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan exempelvis vara kompetensutveckling och kunskapsutbyte över organisationsgränser.

Ledning

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse.

De som ingår i styrelsen arbetar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller är lokalpolitiker i kommun och region. De beslutar gemensamt hur de ska samarbeta och samverka utifrån lokala förutsättningar och behov. Varje medlem har en representant och minst en ersättare i styrelsen.

Beredningsgrupp

Vissa av styrelsens ärenden bereds av en beredningsgrupp med verksamhetschefer från förbundets medlemmar.

Medlemssamråd

Varje år genomförs minst ett medlemssamråd om förbundens arbete i länet. Från respektive medlemspart deltar normalt ordförande i kommun- respektive regionstyrelse samt högre tjänstepersoner från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundschefer och förbundens presidier deltar vanligtvis.

Mer information om och material från medlemssamråd finns på förbundens gemensamma startsida Öppnas i nytt fönster..

Kansli

Samordningsförbundet har ett kansli, där förbundschefen arbetar.

Kontroll

Att förbundet arbetar i enlighet med lagstiftning, förbundsordning och avtal kontrolleras av förbundets revisorer.

Organisationsnummer

222000-2907