Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt Efterstöd

Under 2017 gjordes en förstudie som visar att det finns behov av bättre "efterstöd" - stöd att behålla arbete eller fullfölja studier för personer som tidigare fått samordnat stöd.

I augusti 2019 blev en delrapport klar om första året. Se nedan bland dokumenten.

I mars 2018 tog styrelsen beslut om att bevilja medel till projekt Efterstöd som ska ge stöd till personer som fått stöd till arbete eller studier men pga nya problem riskerar att få lov att avbryta det man uppnått.

Projektet gäller ett två delat uppdrag där 50% av tjänst avsätts till strategiskt arbete för att utveckla former för efterstöd och 50% avsätts för att arbeta operativt med aktuell målgrupp.

Målgrupp

Den målgrupp som efterstödet riktar sig till är personer med funktionsnedsättning och/eller komplex problematik som erhållit stöd av offentlig verksamhet för att komma i arbete eller studier och riskerar utanförskap och minskad delaktighet i samhället utan fortsatta stödinsatser. Målgruppen begränsas inledningsvis till verksamheter som har /har haft finansiering via Samordningsförbundet Södra Vätterbygden där behovet av efterstöd inte har kunnat lösas, i första hand tidigare deltagare i verksamheten Enter.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att utveckla och pröva en arbetsmodell för samordnat stöd till individer för att kunna behålla ett arbete eller fullfölja utbildning. Detta för att både befästa tidigare resultat av insatser till personerna och långsiktigt minska behovet av offentlig försörjning. Det konkreta målet är;

  • att 75% av de individer som är aktuella för efterstöd ska kunna behålla sitt arbete eller fullfölja sina studier. Avstämning vid årsskifte och avslut av projekt.
  • att 80% av individer och arbetsgivare upplever att verksamheten organiseras utifrån deras behov av samordnat efterstöd.
  • att män och kvinnor aktuella för efterstöd ska erbjudas likvärdiga insatser utifrån individuella behov och att eventuella skillnader ska analyseras.
  • att beskriva arbetsmodell och förbereda implementering i ordinarie verksamheter senast augusti 2020.

Här på hemsidan kan du läsa mer om vad som sker i projektet.

Susanne Wismén är projektledare/arbetskonsulent i projektet.
Hon är anställd av AMA, arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun.
Du kan nå henne på följande sätt:

telefon 036-10 21 47
mailadress susanne.wismen@jonkoping.se

Här finns viktiga dokument för projektet:

Förstudie om efterstödPDF

Ansökan om projektmedelPDF

BudgetPDF

Delrapport om första åretPDF

Bild på de tre medverkande på seminarierna

Veronica Svennberg, Susanne Wismén och Eva Norrby

På samordningsförbundens nationella konferens i Stockholm
26-27 mars 2019 presenterade enhetschef Eva Norrby och arbetskonsulent Susanne Wismén från Jönköping vårt förbunds projekt Efterstöd. Veronica Svennberg från Botkyrka presenterade långsiktigt stöd i form av arbetsmetoden Supported Employment. Intresset var stort: över 300 personer från de olika förbunden i landet besökte de båda seminarierna om efterstöd.

Bildpelen från detta seminarium och andra samlingar på konferensen finns på hemsidan www.finsam.selänk till annan webbplats