Höglandets samordningsförbunds logga

Samverkanskoordinator - LIV

Samverkanskoordinator är den första verksamheten som inkluderas i Långsiktig integrerad verksamhet - LIV

Mellan 2016-08-01 - 2019-07-31 har projekt Uppdrag Samverkan funnits i Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Projektet utvärderades under våren 2019 och styrelsen beslutade att fortsätta att delfinansiera en Samverkanskoordinator på 50 % i varje kommunområde för att arbeta med samverkansfrågor mellan alla fyra parter. Från 2020 deltar även Eksjö kommun i samarbetet.

Grunden för uppdraget är lika i varje kommunområde men kan ta sig olika lokala uttryck som regleras i handlingsplaner för kommunområdet.

Målsättning

 • Personal (handläggare och chefer) ska ha god kännedom om hur samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på.
 • Stabila samverkanssystem skapas som håller på olika nivåer oberoende av regel-, organisations- och/eller personalförändringar.
 • Samverkan mellan aktörerna ska utökas så att det kommer individer med rehabiliteringsbehov tillgodo. Insatser tillsammans med andra aktörer ska eftersträva att vara effektiva och fokusera på:
  • Rätt insats till Rätt person, i Rätt tid, av Rätt aktör och till Rätt kostnad.
   (Kommunalt Nätverk för Utveckling KNUT)

Samverkanskoordinatorernas roll

Det här är en del av de uppgifter som en samverkanskoordinator arbetar med:

 • Utveckla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala behov.
 • Upprätta en handlingsplan för styr- och arbetsgrupper med mål och aktiviteter för respektive kommunområde.
 • Medverka i och driva arbetet framåt i samverkansgrupperna inom varje kommunområde.
 • Kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.
 • Genomföra gemensamma informationsträffar om samverkan för (ny-)anställda hos alla fyra parter.
 • Kartlägga och arbeta med utveckling av områden där samverkan kring rehabilitering till arbete/studier kan förbättras.
 • Kommunens representant i arbetsgruppen för Inspirationsdag!
 • Delta i Nätverksgrupp mellan kommunområden för utveckling av samverkan.
 • Medverka till att jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion och är en naturlig del av arbetet.
 • Ansvara för att styrgrupp och arbetsgrupp i respektive kommunområde informeras om hur arbetet kring samverkan utvecklas.
 • Lämna skriftlig rapport avseende samverkansarbetet i respektive kommunområde till beredningsgrupp och styrelse i Höglandets samordningsförbund vid halv- och helårsskifte.
 • I samverkanskoordinatorernas uppdrag ligger inga individärenden.

Detta är grunden för arbetet, men utifrån de lokala behov som finns i de olika kommunområdena, kan samverkansavtal med mera formuleras något olika.

Arbetsstruktur

I alla kommunområden har det utvecklats lite olika sätt att arbeta, men det finns en gemensam grundstruktur.

 • Styrgrupp - med chefer från alla aktörer.
 • Arbetsgrupp - med handläggare från alla aktörer
 • Samverkansträffar/informationsmöten - alla aktörer träffas och ger varandra information kring samverkan ur olika perspektiv. Ofta arbetas det med case för att ytterligare belysa var eventuella "hål i nätverket" finns.

"Vi tränar på samverkan för det vi tränar på blir vi bra på!"

Samverkanskoordinatorerna kan också ha ytterligare utvecklings- och informationsuppgifter inom kommunområdet.