Finnvedens samordningsförbunds logga

Revision

Förbundets verksamhet granskas av revisorer från huvudmännen. De granskar både den löpande verksamheten och den redovisning som görs i årsberättelsen.

Revisionsberättelsen sänds till huvudmännen och är underlag när de tar ställning till om förbundets styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för året.