Verksamheten Enter

Senaste nytt:
1. Intervju
En intervju med Anna Warén, Enter, har publicerats på Försäkringskassans interna system. Hon konstaterar bl a att samarbetet ger bättre stöd till individen och att vi bör bli bättre på att lära av varandra. Läs mer.Word

2. Samhällsekonomisk rapport om värdet av Enter
Forskaren Fredrik Hansen redovisade sin samhällsekonomiska utvärdering av Enter 2012-2017 vid en samling förbundet anordnade 181119.

Hans utvärdering av genomsnittliga utfallet för Enter visar på ett ekonomiskt värde på 2,2 milj under ett år. Under en femårsperiod med nya grupper ökar det årliga ekonomiska värdet. Enligt en illustrativ beräkning som han visade har utfallet från Enter "år 5" ökat till 6,7 milj kr det året. Samtidigt betonar Hansen att beräkningarna är behäftade med stora osäkerheter, som han pekade på i sin redovisning.

Dessutom tillkommer alla personliga vinster som inte går att värdera i pengar (t ex bättre hälsa och livskvalitet) och minskade transfereringskostnader (sjukpenning), som också är svåra att värdera med de uppgifter som hittills finns om deltagarna.

Ett av syftena med utvärderingen var att undersöka möjligheterna att göra en större samhällsekonomisk utvärdering av denna typ av insatser. Hansen pekade på vilka former av statistik som saknas för att sådana analyser ska kunna göras. Han har tillsammans med professor Paul Nystedt börjat förbereda en forskningsansökan för att kunna genomföra en större samhällsekonomisk utvärdering som utgår från de erfarenheter man fått i den redovisade studien.

Hansens utvärdering presenteras i en rapport. Läs den här:
Samhällsekonomisk utvärderingPDF

Vid mötet påpekades att det redovisade utfallet kan jämföras med totalkostnaden för Enter, som är drygt 3,5 milj kr per år. Det visar att samhället gör stora besparingar genom denna typ av samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Bildspelet med presentationen av Fredrik HansenPDF

Verksamheten Enter startade 2012 och arbetar vidare med delfinansiering från förbundet.

Målgrupp
Målgruppen för verksamheten är personer i arbetsför ålder 18 — 64 år som;
-     har behov av insatser från flera av verksamhetens aktörer
-     bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år

Personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning, prioriteras.

Mål
Det övergripande målet för verksamheten är att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier.

Det konkreta målet för verksamheten är att
-     40% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och på så sätt minska sitt behov av offentlig försörjning.
-     övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning 
-     75% av deltagarna i verksamheten ska uppleva att den egna
hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats.

Verksamhet
Personer kommer till verksamheten genom remiss från någon av huvudmännen: regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller någon av förbundets kommuner (Habo, Jönköping, Mullsjö eller Vaggeryd).

Deltagarens bakgrund, erfarenheter och möjligheter kartläggs och en handlingsplan görs tillsammans. Denna handlingplan innehåller en gemensam planering där tanken är att ta vara på de viktigaste formerna för rehabilitering och aktivitet som kan ges genom de fyra huvudmännen. Även andra former av stöd kan bli aktuella.

Budget
Förbundet bidrar med 2.990.000kr till budgeten 2018. Dessutom bidrar de berörda huvudmännen.

Personal
I verksamheten arbetar representanter från huvudmännen:
Teamledare (Jönköpings kommun) 036-10 50 56
Representant Jönköpings kommun 036-107886
Representant Arbetsförmedlingen 010-4865419
Representant Försäkringskassan 010-1184431
Representant Region Jönköpings län 0767-247389

Lokal
Verksamheten håller till i gamla brandstationen, besöksadress Kyrkog. 40, Jönköping.

Information om bakgrunden, ansökan och avtal
* Den första ansökan om medel finns härPDF

* Resultat 2017 och budget för 2018 finns härPDF

* Uppdragsavtalet för 2017 kan du läsa härPDF. Ett avtal för 2018 är på gång.

Anmälan och mer information
* Anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande finns härWord

* Informationsblad till deltagare finns härPDF

* Informationsblad till arbetsgivare finns härPDF

* Särskild informationsfolder till handläggare finns härPDF

Utvärdering
* Under 2013-2014 har följeforskare Ann Britt Karlsson på Con Trust följt projektet innan det blev en verksamhet. Du kan läsa utvärderingen härPDF
En förkortad version kan läsas härPDF

Slutrapport från projekttiden
* En slutrapport om projekttiden 2012-2014 kan läsas härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23
551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58